Poniżej obiecane kolejne argumenty przemawiające za wyborem platformy Kanbanize, a pierwszą część znajdziecie TUTAJ.

Argument numer cztery

Kanbanize dla efektywnego zarządzania PPP dostarcza wiele pre-definiowanych metryk, czyli różnego typu wskaźników. Pozwalają one zarówno na ocenę stanu aktualnego, ocenę czy jest on zgodny z przewidywaniami i planem, zmuszają do refleksji i myślenia, a także stanowią bazę do ciągłego doskonalenia. Co ważniejsze dane do tych metryk zbierane są automatycznie podczas realizacji procesów pracy. Przykładowe metryki to:

 • Cykl realizacji (w zespole realizacyjnym)
 • Cykl realizacji z punktu widzenia klienta
 • Poziom prac w toku
 • Wiek zadania
 • Przepustowość
 • Efektywność przepływu.

Siła Kanbanize szczególnie ujawnia się na poziomie systemu zarządzania obejmującego zespoły pracujące w projektach oraz projekty wchodzące w skład portfela. Dlatego też, wszystkie elementy prac, czyli projekty, epiki, funkcjonalności oraz zadania mogą być powiązane hierarchicznie relacjami rodzic – dziecko, a także relacjami następstwa: poprzednik – następnik i zwykłymi relacjami powiązania. A jeśli elementy są powiązane to możliwe jest zarówno sumowanie w ramach tej hierarchii różnych informacji np. zakres epika jest sumą zakresu zadań, jak i przenoszenie informacji (między tymi elementami). Także zrealizowanie zadań wchodzących w skład epika oznacza automatyczne przesunięcie tego epika (czyli rodzica) do kolumny Done. Innym przykładem automatyzacji jest śledzenie procentowego zaawansowania projektu na podstawie zaawansowania jego elementów składowych (np. epików i zadań).

Argument numer pięć

Zarządzanie w Kanbanize bazuje więc na spójnym zbiorze informacji, zarówno planistycznych, jak i realizacyjnych, zorganizowanym w taki sposób, że informacje „na dole” są sumowane „w górę” i ta suma daje obraz projektu/inicjatywy (zarówno w panowaniu, jak i w realizacji). Mamy więc kolejny, piąty już argument.

Argument numer sześć

I kolejny argument za Kanbanize. Szczególnie przydatna w praktyce funkcjonalność Kanbanize, która bardzo mi się podoba, to tzw. reguły biznesowe (ang. business rules) umożliwiające automatyzację różnych działań. Reguły te mają postać:

IF warunek-1, warunek-2 THEN działanie

W Kanbanize dostępnych jest 16 predefiniowanych formatów reguł, dotyczących takich sytuacji jak np.:

 • Tworzenie karty
 • Aktualizacja karty
 • Przesunięcie karty rodzica
 • Przesunięcie karty poprzednika
 • Aktualizacja karty następnika
 • Przekroczenie limitu prac w toku
 • Upływ czasu
 • Liczba kart
 • I 8 innych.

Prostym przykładem zastosowania reguły biznesowej jest automatyczna zmiana koloru karty zadania, gdy jego realizacja trwa dłużej niż przewiduje to ustalony poziom SLA. Inny przykład zastosowania reguły biznesowej to wstawienie do kolumny „Gotowe do realizacji” zbioru zadań epika w momencie jego przesunięcia do fazy „Do realizacji”.

Powyższa „szóstka” prezentuje najistotniejsze – mim zdaniem – argumenty za stosowaniem platformy Kanbanize do efektywnego i skutecznego zarządzania pracami, projektami i portfelem projektów i prac w każdej firmie realizującej projekty, czy to jako „core business”, jak firma softwarowa tworząca oprogramowanie, czy jako narzędzie realizacji strategii biznesowej, jak np. bank, czy telecom.

Zobaczcie trzy video: moduły Kanbanize

Listę argumentów mógłbym oczywiście kontynuować. Zamiast tego zaproszę Was na stronę firmy Kanbanize gdzie znajdziecie trzy filmy prezentujące możliwości platformy Kanbanize.

Argumenty użytkownika

I jeszcze argumenty za Kanbanize Oskara Jarnota (https://www.linkedin.com/in/oskar-jarnot-lean-sixsigma), który stosował platformę do zarządzania portfelem projektów pracując w NEUCA:

 1. Możliwość stworzenia struktury tablic które są bezpośrednio powiązane ze sobą… Istnieje możliwość zlecania zadań pomiędzy zespołami i dobrze to widać.
 2. Przejrzystość i elastyczność tworzenia tablic pod flow danego procesu w obszarze, a nawet można mieć kilka flow w obrębie jednego zespołu. Daje to możliwość odwzorowania bardzo złożonych procesów biznesowych.
 3. Dane – analityka w tym narzędziu jest bardzo dobra patrząc na np. Czas postoju zadania w danych cyklach lub możliwość wyciągnięcia ile dane rodzaje blokerów przebywały na zadaniu.
 4. Przy odpowiedniej konfiguracji można powiązać strategie organizacji z 1 taskiem developera bądź innego specjalisty.
 5. Ma fajne kolorki 😁

Podsumowując
Platforma Kanbanize:

 • Wizualizuje procesy realizacyjne (w tym projektowe) i powiązania zarówno hierarchiczne, jak i logiczne oraz relacyjne pomiędzy elementami składowymi realizowanych prac
 • Tworzy spójny system zarządzania pracą, projektami, portfelem prac, bazujący na spójnym zbiorze informacji, zarówno planistycznych, jak i realizacyjnych, zorganizowanym w taki sposób, że informacje „na dole” są sumowane „w górę” i ta suma daje obraz projektu/inicjatywy (zarówno w panowaniu, jak i w realizacji)
 • Dostarcza metryki pozwalające na zarządzanie pracą i podejmowanie decyzji dotyczących portfela, projektów, WP i zadań na podstawie danych, a nie na podstawie intuicji i „nosa”
 • Jest zrozumiała, intuicyjna i prosta w stosowaniu na różnych szczeblach zarządzania firmą.