Jak dzięki Flow Management w zespole projektowym uzyskać stabilność, przewidywalność, rezultaty biznesowe oraz zadowolonych klientów i zaangażowanych pracowników

Co to jest Flow Management?

Flow Management, wykorzystujący Lean Management, TOC, podejście Kanban oraz Management 3.0, to niezwykle efektywna i skuteczna metoda zarządzania pracami i projektami/produktami zarówno na poziomie pojedynczego zespołu, jak i na poziomie projektu/produktu, a także na poziomie firmy. Prowadząca do zadowolonych klientów, zaangażowanych pracowników, a tym samym do rezultatów biznesowych.

Ale jak można w praktyce poznać Flow Management i przekonać się o jego skuteczności i efektywności? Najlepiej w bezpiecznym środowisku, sprzyjającym zdobywaniu wiedzy i eksperymentowaniu, jak i refleksji.
Moja odpowiedź: wziąć udział w prowadzonych przez nas symulacjach cyklu TeamFlow.

Symulacja rzeczywistego środowiska pracy zespołu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego jest nowatorską i angażującą metodą poznania Flow Management poprzez doświadczanie i eksperymentowanie oraz analizę rezultatów eksperymentu przy pomocy różnych metryk i wskaźników. Symulacja Team Flow wykorzystuje system Kanbanize, automatyzujący wiele kroków i zbierający automatycznie dane, pozwalając skupić się uczestnikom symulacji na zarządzaniu pracami.

TeamFlow to cykl symulacji pracy zespołu, pokazujący menedżerom i członkom zespołów projektowych/produktowych jak poprzez stosowanie praktyk Flow Management, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy
 • Współpraca wynikająca z zaufania i bezpieczeństwa psychologicznego

uzyskać:

 • Stabilne środowisko pracy
 • Przewidywalność dostarczania produktów
 • Współpracę w zespole

a tym samym rezultaty biznesowe i zadowolonych klientów oraz zaangażowanych pracowników.

Cykl symulacji TeamFlow

Symulacje wchodzące w skład cyklu to:

TeamFlow Manager – poziom: menedżerski LINK do symulacji

 • Odbiorcy: Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management.
 • Wymagania wstępne: Pewne doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi). Nie jest wymagana znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

TeamFlow Professional – poziom: zaawansowany LINK do symulacji

 • Odbiorcy: Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach.
 • Wymagania wstępne: Duże doświadczenie praktyczne i spora znajomość Flow Management i podejścia Kanban. Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi).

PortfolioFlow – LINK do symulacji

 • Odbiorcy: Doświadczeni w zakresie Flow Management na poziomie pojedynczego zespołu menedżerowie, kierownicy projektów, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący stosować praktyki Flow na poziomie portfela: kilku projektów i kilku pracujących nad nimi zespołów.
 • Wymagania wstępne: Znajomość praktyk Flow Management na poziomie zespołu. Udział w symulacji TeamFlow Professional.

Jak wygląda symulacja TeamFlow?

Każda z symulacji cyklu ma formę interaktywnego warsztatu, obejmującego:

 • Grę symulacyjną on-line, wykorzystującą platformę Kanbanize
 • Prezentacje praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymianę zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników.

W trakcie każdej symulacji cyklu podczas 20-30 dni symulacji swojego procesu pracy jego uczestnicy pracując w 5-7 osobowych zespołach:

 • Poznają lub pogłębią – w zależności od poziomu warsztatu – znajomość różnych praktyk Flow Management
 • Drogą burzy mózgów w zespole i eksperymentów znajdą – różne w zależności od poziomu warsztatu – efektywne rozwiązania organizacyjne i wprowadzą w symulacji poznane praktyki Flow Management, przybliżające ich do płynnego przepływu i większej współpracy
 • Sami zweryfikują efektywność wprowadzanych rozwiązań i praktyk, analizując metryki zbierane podczas symulacji, takie jak czas realizacji (Cycle Time) i przepustowość (Throughput) oraz tworząc CFD (Cumulative Flow Diagram), obrazujący stan prac w poszczególnych etapach procesu.

Na zakończenie każdej z symulacji dokonamy wspólnie podsumowania: zbierzemy refleksje, doświadczenia oraz wnioski z symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te praktyki Flow Management oraz rozwiązania organizacyjne, które mogą wprowadzić w swoim środowisku dla uzyskania przepływu prac i zwiększenia współpracy w zespołach.

Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by stosując Flow Management uzyskać zwinność biznesową na poziomie projektu, jak i na poziomie całej firmy.